. .

Tag Archives: мярка 6.4

Проектиране на къщи за гости по програмата за развитие на селските райони

ednofamilna kushta

Ателие Димови подготвя проекти за Подмярка 6.4. от ПРСР 2014-2020. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Най-честото запитване от наши клиенти по европейски проекти е за „Проектиране на къщи за гости по програмата за развитие на селските райони или .

За това даваме описанието на подмярката която действа в момента.

 

Но първо няколко коментара относно процедурата от наша страна:

Много важно е в момента в който решите че желаете да направите тази инвестиция да се срещнете едновременно с представител на консултат по програмата и с архитект. Това е нужно, за да могат да се отчетат особеностите на програмата и да се подготви по-добър проект.

Това e от голяма важност, за да получите положително становище за финансирането на вашата къщи за гости. Това е моментът, в който трябва да се вземат предвид ограниченията на Фонд Земеделие по този тип мярка –  СМР, озеленяване, обзавеждане, закупуване на превозно средство и прочее. Така вие ще можете да поискате максимално допустимите по този начин се залагат максимално допустимите разходи да получите максимална субсидия. Трябва да се знае, че нарушаването не тези лимити води до намаляване на субсидията и в крайна сметка има вероятност да не бъде одобрен вашия проект. Инвестиционният проект трябва да бъде изработен във фаза работен или технически проект с подробни количествени сметки. При добре изготвени количествени сметки и проекти – вашата сграда ще бъде правилно остойностена и няма да се ви се наложи да дофинансирате със собствени средства, допълнителни строително монтажни работи или материали, неотразени в проектната документация.

 

I. Общо представяне на мярката

Мярката е насочена към предоставяне на подкрепа за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали) – приоритет ще бъде финансирането на сектори на Нациоаланта стратегия за интелигентна специализация;
• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

II. Допустими бенефициенти

• Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;
• Земеделски производители (с икономически размер на стопанството над 8000 евро стандартен производствен обем);
• Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите
• Задължително условие: Кандидатите да имат седалище или съответно постоянен адрес (за физическите лица) на територията на селски район.

III. Допустими и недопустими дейности

1. Допустими дейности:

• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
• Развитие на услуги във всички сектори;
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Развитие на занаяти и други неземеделски дейности

2. Недопустими дейности:

• Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, изграждане на голф игрища;
• Не се предоставя финансова помощ за дейности, осъществявани на територията на общини с разви масов туризъм.

IV. Видове допустими разходи и размер на финансирането

1. Допустими разходи:

1.1. Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
1.2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
1.3. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки;
1.4. Общи разходи – хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост – максимум 12 % от разходите по т.1.1., 1.2. и 1

Това ви осигурява възможност за по-качествени проекти изработени с по-висока подробност и в резултат от това по-голяма предвидимост на разходите за изграждане на обектите.

 

 

Размерът на финансовата помощ възлиза на 75 % от допустимите разходи при спазване на правилата по “de minimis” – едно предприятие и неговите свързани предприятия могат да получат не повече от 200 000 евро финансова помощ за период от 3 приключили финансови години.

V. Приоритети при оценката на проектните предложения

Приоритет при оценката и избора на проектни предложения за финансиране по мярка 6.4. ще получават:
• Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелената икономика“;
• Проекти, включващи иновации;
Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм;
• Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
• Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване;
• Кандидати, одобрени по подмярка „Стартова помощ за неземеделски дейности“;
• Проекти на тютюнопроизводители;
• Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии);
Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните райони (Северозападен и/или Северен централен район);
• Проекти, създаващи добавена стойност и нови работни места – проекти за производствени дейности и създаващи нови работни места.

• Проекти, представени от жени или млади фермери.

 

 

 

 

Powered by WordPress and MagTheme