. .

В помощ на клиента – как и от кого се издава скица на имот

 

Виза за проектиране или още наричана скица с указан начин на застрояване е писмен документ в българската административна практика, изготвен от съответната общинска администрация въз основа на действащия подробен устройствен план и подписан от главния архитект на общината за конкретен урегулиран поземлен имот (УПИ). Издаването на виза за проектиране е предшествано от издаване на СКИЦА на недвижимия имот.

Услугата по издаване на СКИЦА се извършва от :

 1. Скица за недвижим имот от действащ регулационен и кадастрален план – районни администрации

 • Услугата се извършва от районната администрация
 • Необходими документи:
 • – Заявление по образец
 • – Копие от документ за собственост
 • -Удостоверение за наследници ако е необходимо
 • Срок за изпълнение
 • -Обикновенна услуга: 14дни
 • -Бърза услуга: 7дни
 • -Експресна услуга: 3дни
 • Подписва се от : Старши експерт Отдел „Кадастър и регулация“/ Главен архитект
 1. Скица за недвижим имот от действащ регулационен и кадастрален план – районни администрации

 • Услугата се извършва от „Дирекция Софийски кадастър“ към НАГ.
 • Необходими документи
  • Заявление по образец
  • Копие от документ за собственост
  • Удостоверение за наследници /ако е необходимо/
  • Скица на имота (стара)
 • Срок за изпълнение
  • 10 работни дни

Подписва се от директор Дирекция „Софийски кадастър“

 1. Издаване на скица с указан начин на застрояване / ВИЗА / от главен архитект на София (на район)

Визата за проектиране е необходима за започване на проектирането и за получаване на изходните данни от експлоатационните дружества на Електроразпределение, Водоснабдяване и Канализация и др. В нея са означени съществуващите сгради и постройки в поземления имот в съседните му имоти и са нанесени линийте на застрояване и допустимите височини. Посочват се показателите на застрояване – плътност интензивност на застрояване, минимално озеленяване, максимално допустима височина на сградата.

3.1 Издаване на ВИЗА , която представлява извадка от действащия подробен устройствен план (ПУП) при условията на чл.140, ал.1 от ЗУТ

 • Услугата се извършва от: Районната администрация
 • Необходими документи:
  • Заявление по образец
  • Копие от документ за собственост
  • Скица от действащия регулационен план
  • Мотивирано предложение
 • Срок за изпълнение
  • Обикновенна услуга – 14дни
  • Бърза услуга – 7 дни
  • Експресна услуга – 3дни
 • Подписва се от : Главния архитект на съответния район

3.2 Издаване на ВИЗА при условията на чл.140, ал.2 от ЗУТ

 • Услугата се извършва от: Районната администрация
 • Необходими документи:
  • Заявление по образец
  • Копие от документ за собственост
  • Скица от действащия регулационен план
  • Мотивирано предложение
 • Срок за изпълнение
  • Обикновенна услуга – 14дни
  • Бърза услуга – 7 дни
  • Експресна услуга – 3дни
 • Подписва се от : Главния архитект на съответния район

3.3 Издаване на ВИЗА при условията на чл.140, ал.3 от ЗУТ / без чл.41 ал.2 от ЗУТ/

 • Услугата се извършва от: Районната администрация
 • Необходими документи:
  • Заявление по образец
  • Копие от документ за собственост
  • Скица от действащия регулационен план
  • Мотивирано предложение
 • Срок за изпълнение
  • 4дни
 • Подписва се от : Главния архитект на съответния район

 

3.4 Издаване на ВИЗА с указан начин на поставяне в условията на чл.56, ал.5 и чл.57,ал.3 от ЗУТ

 • Услугата се извършва от: НАГ или Районната администрация в зависимост от зоната в която попадат обектите и техния вид в съответствив с правомощията по Наредбата по чл.56, ал.2 от ЗУТ.
 • Необходими документи:
  • Заявление по образец
  • Копие от документ за собственост
  • Нотариално заверено съгласие от собствениците / ако има такива /
  • Скица от действащия регулационен план
  • Мотивирано предложение
 • Срок за изпълнение
  • Обикновенна услуга – 30дни
  • Бърза услуга – 14дни
  • Експресна услуга – 7дни.
 • Подписва се от : Главния архитект на Столична община или на съответния район

Внимание : Схемите за поставяне на ПО и РЕ върху общински и държавни имоти се изработват служебно или чрез възлагане на трети лица от Главния архитект на СО или на съответния район. Същите се одобряват след разглеждане от ОЕСУТ, без да се дължат такси.

 

Извадка от ЗУТ:
Чл. 140. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Възложителят или упълномощено от него лице може да поиска виза за проектиране. Визата се издава от главния архитект на общината в срок до 14 дни от постъпване на заявлението.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения по чл. 36. Когато кадастралната карта е влязла в сила след влизането в сила на подробния устройствен план, визата се издава върху комбинирана скица от кадастралната карта и подробния устройствен план.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2004 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., доп. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 101 от 2015 г.) За строежите по чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59,чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6 и 7, както и за обекти – недвижими културни ценности издаването на виза е задължително. Визата за проектиране се съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 с изключение на случаите, когато са представени декларации за съгласието им с нотариална заверка на подписите или заинтересувани лица са само лицата, по чиято инициатива се издава визата.
(4) (Нова – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) За строежи в границите на недвижими културни ценности и в охранителните зони на единични културни ценности, в случаите, когато няма одобрени специфични правила и нормативи, визата за проектиране се издава със задължителни линии на застрояване и максимално допустима кота корниз.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) В населени места и части от тях с действащ регулационен план, определени за ниско жилищно застрояване, инвестиционното проектиране може да започне въз основа на виза, в която се указват изискванията за застрояване съобразно действащите нормативи, ако не се променя характерът на застрояване и само при свободно и свързано застрояване между два имота. За разрешаване на строителството не се изисква одобряване на план за застрояване.
(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) За обекти на техническата инфраструктура не се издава виза за проектиране.
(7) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 33 от 2008 г., предишна ал. 6 – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) Визата за проектиране на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, се издава от министъра на отбраната, от министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“, когато се отнася за обекти на тази агенция в 7-дневен срок от постъпване на заявлението.

Административните процедури се променят ще се стараем да подържаме настоящата статия постоянно актуална, така че бързо и лесно да минете през тях.

 

Powered by WordPress and MagTheme