. .

В помощ на клиента – как и от кого се издава скица на имот

 

Виза за проектиране или още наричана скица с указан начин на застрояване е писмен документ в българската административна практика, изготвен от съответната общинска администрация въз основа на действащия подробен устройствен план и подписан от главния архитект на общината за конкретен урегулиран поземлен имот (УПИ). Издаването на виза за проектиране е предшествано от издаване на СКИЦА на недвижимия имот.

Услугата по издаване на СКИЦА се извършва от :

 1. Скица за недвижим имот от действащ регулационен и кадастрален план – районни администрации

 • Услугата се извършва от районната администрация
 • Необходими документи:
 • – Заявление по образец
 • – Копие от документ за собственост
 • -Удостоверение за наследници ако е необходимо
 • Срок за изпълнение
 • -Обикновенна услуга: 14дни
 • -Бърза услуга: 7дни
 • -Експресна услуга: 3дни
 • Подписва се от : Старши експерт Отдел „Кадастър и регулация“/ Главен архитект
 1. Скица за недвижим имот от действащ регулационен и кадастрален план – районни администрации

 • Услугата се извършва от „Дирекция Софийски кадастър“ към НАГ.
 • Необходими документи
  • Заявление по образец
  • Копие от документ за собственост
  • Удостоверение за наследници /ако е необходимо/
  • Скица на имота (стара)
 • Срок за изпълнение
  • 10 работни дни

Подписва се от директор Дирекция „Софийски кадастър“

 1. Издаване на скица с указан начин на застрояване / ВИЗА / от главен архитект на София (на район)

Визата за проектиране е необходима за започване на проектирането и за получаване на изходните данни от експлоатационните дружества на Електроразпределение, Водоснабдяване и Канализация и др. В нея са означени съществуващите сгради и постройки в поземления имот в съседните му имоти и са нанесени линийте на застрояване и допустимите височини. Посочват се показателите на застрояване – плътност интензивност на застрояване, минимално озеленяване, максимално допустима височина на сградата.

3.1 Издаване на ВИЗА , която представлява извадка от действащия подробен устройствен план (ПУП) при условията на чл.140, ал.1 от ЗУТ

 • Услугата се извършва от: Районната администрация
 • Необходими документи:
  • Заявление по образец
  • Копие от документ за собственост
  • Скица от действащия регулационен план
  • Мотивирано предложение
 • Срок за изпълнение
  • Обикновенна услуга – 14дни
  • Бърза услуга – 7 дни
  • Експресна услуга – 3дни
 • Подписва се от : Главния архитект на съответния район

3.2 Издаване на ВИЗА при условията на чл.140, ал.2 от ЗУТ

 • Услугата се извършва от: Районната администрация
 • Необходими документи:
  • Заявление по образец
  • Копие от документ за собственост
  • Скица от действащия регулационен план
  • Мотивирано предложение
 • Срок за изпълнение
  • Обикновенна услуга – 14дни
  • Бърза услуга – 7 дни
  • Експресна услуга – 3дни
 • Подписва се от : Главния архитект на съответния район

3.3 Издаване на ВИЗА при условията на чл.140, ал.3 от ЗУТ / без чл.41 ал.2 от ЗУТ/

 • Услугата се извършва от: Районната администрация
 • Необходими документи:
  • Заявление по образец
  • Копие от документ за собственост
  • Скица от действащия регулационен план
  • Мотивирано предложение
 • Срок за изпълнение
  • 4дни
 • Подписва се от : Главния архитект на съответния район

 

3.4 Издаване на ВИЗА с указан начин на поставяне в условията на чл.56, ал.5 и чл.57,ал.3 от ЗУТ

 • Услугата се извършва от: НАГ или Районната администрация в зависимост от зоната в която попадат обектите и техния вид в съответствив с правомощията по Наредбата по чл.56, ал.2 от ЗУТ.
 • Необходими документи:
  • Заявление по образец
  • Копие от документ за собственост
  • Нотариално заверено съгласие от собствениците / ако има такива /
  • Скица от действащия регулационен план
  • Мотивирано предложение
 • Срок за изпълнение
  • Обикновенна услуга – 30дни
  • Бърза услуга – 14дни
  • Експресна услуга – 7дни.
 • Подписва се от : Главния архитект на Столична община или на съответния район

Внимание : Схемите за поставяне на ПО и РЕ върху общински и държавни имоти се изработват служебно или чрез възлагане на трети лица от Главния архитект на СО или на съответния район. Същите се одобряват след разглеждане от ОЕСУТ, без да се дължат такси.

 

Извадка от ЗУТ:
Чл. 140. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Възложителят или упълномощено от него лице може да поиска виза за проектиране. Визата се издава от главния архитект на общината в срок до 14 дни от постъпване на заявлението.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения по чл. 36. Когато кадастралната карта е влязла в сила след влизането в сила на подробния устройствен план, визата се издава върху комбинирана скица от кадастралната карта и подробния устройствен план.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 65 от 2004 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., доп. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 101 от 2015 г.) За строежите по чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59,чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6 и 7, както и за обекти – недвижими културни ценности издаването на виза е задължително. Визата за проектиране се съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 с изключение на случаите, когато са представени декларации за съгласието им с нотариална заверка на подписите или заинтересувани лица са само лицата, по чиято инициатива се издава визата.
(4) (Нова – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) За строежи в границите на недвижими културни ценности и в охранителните зони на единични културни ценности, в случаите, когато няма одобрени специфични правила и нормативи, визата за проектиране се издава със задължителни линии на застрояване и максимално допустима кота корниз.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) В населени места и части от тях с действащ регулационен план, определени за ниско жилищно застрояване, инвестиционното проектиране може да започне въз основа на виза, в която се указват изискванията за застрояване съобразно действащите нормативи, ако не се променя характерът на застрояване и само при свободно и свързано застрояване между два имота. За разрешаване на строителството не се изисква одобряване на план за застрояване.
(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) За обекти на техническата инфраструктура не се издава виза за проектиране.
(7) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 33 от 2008 г., предишна ал. 6 – ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) Визата за проектиране на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, се издава от министъра на отбраната, от министъра на вътрешните работи, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“, когато се отнася за обекти на тази агенция в 7-дневен срок от постъпване на заявлението.

Административните процедури се променят ще се стараем да подържаме настоящата статия постоянно актуална, така че бързо и лесно да минете през тях.

 

English

About Us

„Atelie Dimovi“ EOOD is architectural and engineering design company. Since 1991 we offer services in the architectural and engineering field.

If you want to build your house in Bulgaria we would be happy to be your partner.

We work together with our team of high qualified professionals and we have experience in projects realized in Bulgaria and other countries.

Our main specialty are small and family houses.

Gorubiane 01-long
 • We offer 3D visualization on all stages of the design process.
 • Photo-realistic images for the final design.
 • 3D walk thru the building like in a video game.
 • Finished product with all engineering branches.
 • Constant designer control over the building process.
 • Detailed Bill of Quantity

In the end of design process you get a finished product in compliance with all requirements of the approval and control authorities in Bulgaria.

Additionally, we can offer you support during the whole building process.

A short list of our projects can be seen here : Projects Gallery

 

Contact us:

„Atelie Dimovi“ EOOD

Bulgaria, Sofia 1680

Nishava 43 str.

mob: +359 885 82 67 90

E-Mail: info@atelie-dimovi.com

 

 

 

Система за управление на качеството ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 Certificate

Сертификат по ISO 9001:2008

Система за управление на качеството ISO 9001:2008

„Ателие Димови ЕООД“ – Въведe системата за управление на качеството на проектирането – ISO 9001:2008, с цел подобряване на качеството на услугите предлагани на нашите клиенти.

 

 

Проектиране на къщи за гости по програмата за развитие на селските райони

ednofamilna kushta

Ателие Димови подготвя проекти за Подмярка 6.4. от ПРСР 2014-2020. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Най-честото запитване от наши клиенти по европейски проекти е за „Проектиране на къщи за гости по програмата за развитие на селските райони или .

За това даваме описанието на подмярката която действа в момента.

 

Но първо няколко коментара относно процедурата от наша страна:

Много важно е в момента в който решите че желаете да направите тази инвестиция да се срещнете едновременно с представител на консултат по програмата и с архитект. Това е нужно, за да могат да се отчетат особеностите на програмата и да се подготви по-добър проект.

Това e от голяма важност, за да получите положително становище за финансирането на вашата къщи за гости. Това е моментът, в който трябва да се вземат предвид ограниченията на Фонд Земеделие по този тип мярка –  СМР, озеленяване, обзавеждане, закупуване на превозно средство и прочее. Така вие ще можете да поискате максимално допустимите по този начин се залагат максимално допустимите разходи да получите максимална субсидия. Трябва да се знае, че нарушаването не тези лимити води до намаляване на субсидията и в крайна сметка има вероятност да не бъде одобрен вашия проект. Инвестиционният проект трябва да бъде изработен във фаза работен или технически проект с подробни количествени сметки. При добре изготвени количествени сметки и проекти – вашата сграда ще бъде правилно остойностена и няма да се ви се наложи да дофинансирате със собствени средства, допълнителни строително монтажни работи или материали, неотразени в проектната документация.

 

I. Общо представяне на мярката

Мярката е насочена към предоставяне на подкрепа за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали) – приоритет ще бъде финансирането на сектори на Нациоаланта стратегия за интелигентна специализация;
• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

II. Допустими бенефициенти

• Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията;
• Земеделски производители (с икономически размер на стопанството над 8000 евро стандартен производствен обем);
• Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите
• Задължително условие: Кандидатите да имат седалище или съответно постоянен адрес (за физическите лица) на територията на селски район.

III. Допустими и недопустими дейности

1. Допустими дейности:

• Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
• Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
• Развитие на услуги във всички сектори;
• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
• Развитие на занаяти и други неземеделски дейности

2. Недопустими дейности:

• Не се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, изграждане на голф игрища;
• Не се предоставя финансова помощ за дейности, осъществявани на територията на общини с разви масов туризъм.

IV. Видове допустими разходи и размер на финансирането

1. Допустими разходи:

1.1. Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
1.2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
1.3. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки;
1.4. Общи разходи – хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост – максимум 12 % от разходите по т.1.1., 1.2. и 1

Това ви осигурява възможност за по-качествени проекти изработени с по-висока подробност и в резултат от това по-голяма предвидимост на разходите за изграждане на обектите.

 

 

Размерът на финансовата помощ възлиза на 75 % от допустимите разходи при спазване на правилата по “de minimis” – едно предприятие и неговите свързани предприятия могат да получат не повече от 200 000 евро финансова помощ за период от 3 приключили финансови години.

V. Приоритети при оценката на проектните предложения

Приоритет при оценката и избора на проектни предложения за финансиране по мярка 6.4. ще получават:
• Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелената икономика“;
• Проекти, включващи иновации;
Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм;
• Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
• Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване;
• Кандидати, одобрени по подмярка „Стартова помощ за неземеделски дейности“;
• Проекти на тютюнопроизводители;
• Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии);
Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните райони (Северозападен и/или Северен централен район);
• Проекти, създаващи добавена стойност и нови работни места – проекти за производствени дейности и създаващи нови работни места.

• Проекти, представени от жени или млади фермери.

 

 

 

 

За Нас

„Ателие Димови“ ЕООД  е ателие за архитектурно и комплексно строително проектиране.

Изработваме индивидуални проекти на:

 • еднофамилни къщи
 • двуфамилни къщи
 • къщи за гости и еко туризъм
 • многофамилни жилищни сгради
 • обществени сгради
 • смяна на предназначение на кафета, магазини, гаражи
 • заснемане, оценка и адаптация – реконструкция на сгради – паметници на културата
 • преустройства
 • градоустройство
 • заснемане и реконструкции
 • Притежаваме сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008
  • Нашият екип е съставен от висококвалифицирани професионалисти по всички специалности, с голям опит в реализацията на проекти на територията на страната и в чужбина.

   • Ателието предлага нагледно триизмерно визуализиране на сградите. Както и фотореалистични изображения на проектираните сгради. Високото качество на проектите е гарантирано.
    Това което получавате от нас е един завършен продукт съобразен с всички изисквания на одобряващите и контролни органи в България, съгласувано с изискванията и проектите на всички инженерни специалности:

   • конструкции
   • електроинсталации
   • водоснабдяване и канализация
   • отопление и вентилация
   • енергийна ефективност
   • доклад за съответствие на проекта за енергиина ефективност
   • газификация
   • план за безопасност и здраве
   • вертикална планировка и озеленяване
   • пожарна безопасност

Получавате още:

   • съдействие за подаването провеждането на проектите през съответните административни органи
   • постоянен авторски надзор по всички специалности по време на строителството.
   • количествени сметки за провеждане за търг – и избор на изпълнител на проекта.
   • пълно администриране на проекта.
   • валифицирана консултация по време на всички предпроектни и проектни проучвания.

Gorubiane 01-long

 

 

Ателие Димови ЕООД

  София 1680
  ул. „Нишава“ № 43
  Тел.: 0885 82 67 90
  Тел.: 02 858 21 53
  E-Mail: info@atelie-dimovi.com

С какво можем да ви помогнем

Малко хора осъзнават колко трудно е да се проектира и построи една къща, и това е така докато те се намерят сами в лабиринта от нормативи, документи, местни правила за ограничаване, варианти на дизайна, изпълнители, някой път адвокати и т.н. И тъй като няма два еднакви проекта, няма ясен и добре очертан път,  по който да минеш сам. В този момент можем да ви помогнем ние.

Всеки архитект има свой собствен стил, подход в дизайна и методи на работа. Така, че е важно да намерите архитект, който ще разбере вашия стил и вашите нужди. Изборът на архитект може да се превърне в тежко преживяване.

Вашия проект много често започва с нуждата от повече място, за вас самите, може би за вашия бизнес.

Но как тази ваша нужда ще се  превърне от просто някакви квадратни метри в тримерно пространство, изразяващо вас и вашия бизнес?

Точно там е работата на архитекта, той за това е учил – да превръща вашите идеи в реални пространства и то по един креативен начин. С широкото си познание за пространство, дизайн, конструкция, и какво ли още не. За това нашия екип от квалифицирани специалисти, може да ви предложи варианти и алтернативи за които вие самите никога не сте се били замислили.

Архитектите на „Ателие Димови“, не просто претворяват  вашите идеи на хартия. Те създават цялостната среда в която вие, вашите деца или бизнес ще се развиват в бъдеще. В дългосрочен план избора на добър архитект е една добра и разумна инвестиция, защото това може да доведе до големи икономии, както по време на строителството така и по време на експлоатацията.

Нашите архитекти ще гарантират качествената работа на всички останали специалисти работещи по вашия проект.

•конструкции

•електроинсталации

•водоснабдяване и канализация

•отопление и вентилация

•енергийна ефективност

•доклад за съответствие на проекта за енергиина ефективност

•газификация

•план за безопасност и здраве

•вертикална планировка и озеленяване

•пожарна безопасност

 

 

 

Ателие Димови ЕООД

Строителни разходи за еднофамилна жилищна сграда за 2011г.

Един от първите въпроси който си задава един бъдещ инвеститор е:

Колко ще ми струва да построя желаната от мен сграда. За това публикуваме тази толкова желана информация.
Имайте в предвид че едно луксозно изпълнение, материали, специфични желания, повишават значително цената на строителството. Но все пак, експлоатационния период на една къща е поне 50години, и всяко добре преценено желание и решение ще се отплаща през всички тези години.

Нашия екип е на ваше разположение в целия инвестиционен процес и с удоволствие ще ви помогне да постигнете мечтаната къща.

Бюджет, бюджет, бюджет ! Най важната дума в етапа на проектиране е бюджет. Таблицата поо-долу ще ви даде до къде вашите желания се припокриват със наличният ви бюджет.

Разходите за строителство на двуетажна еднофамилна жилищна сграда описани по-долу са без печалба на строителя.

Информацията е на база на цени за 2011г.  Нова версия (на базата на информация за предходната година) излиза в средата на всяка година.

Цените са съставени за  двуетажна къща без сутерен. При наличието му цената се увеличва тъй като три от значимите пера претърпяват сериозно покачване –  изкопни работи, конструктивни елементи и изолации. Не е включено обзавеждане на баните и озеленяване. Тъй като цените са за сграда със площ от близо 300м2 имайте в предвид че при по-малки сгради тя също ще претърпи повишение.

Видове строително-монтажни работи

Разход, лв./м2 РЗП

% от строителството

Груб строеж

256.7

48.61%

– земни работи

11.3

– конструктивни елементи

149

28.21%

– зидарии

44.2

8.37%

– покриване и водоотвеждане

21.2

– изравнителни замазки

18

– парапети и решетки

8.5

– неописани

4.5

Дограми

74

14.01%

– прозорци и витрини

35

– врати (екстериорни и интериорни)

39

Довършителни работи

120.8

22.87%

– мазилки (външни, вътрешни, шпакловки)

33.3

– хидроизолации и пароизолации

8.9

– топлоизолации

35.4

– боядисване

12.6

– подови настилки

16.3

– облицовки (каменни, дървени, др.)

8.9

– неописани

5.4

Инсталации

73.3

13.88%

– ВиК

27.1

водопроводна инсталация

3.6

канализация

23.6

– Електрическа инсталация

19.9

захранване на сградата

6.8

осветление

5.2

контакти

3.5

антенна инсталация

0.9

телефонна инсталация

0.6

звънчева инсталация

0.2

LAN – интернет инсталация

0.6

заземителна инсталация

0.3

гръмоотводна инсталация

1.8

– Отопление и вентилация

26.3

4.98%

– неописани

3.3

0.62%

Общо за двуетажната еднофамилна къща

528.1

 

Очаквайте обновена информя

 

по информация от издателство сек

Powered by WordPress and MagTheme